KKKK Stadgar

 

KKKK är en ideell förening - där våra stadgar styr verksamheten och sätter upp ramverket vi arbetar efter. 

§ 1 Ändamål. Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb är en förening med uppgift att främja båtsporten samt att verka för kamratskap och samhörighet mellan medlemmarna.

 

§ 2 Hemort. Föreningens hemort är Kullavik.

 

§ 3 Verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar ett kalenderår.

 

§ 4 Medlemskap. Berättigad till medlemskap är varje person som är intresserad av klubbens arbete. Medlemmar är årsbetalande och hittillsvarande ständiga medlemmar.

 

§ 5 Uteslutning. Medlem kan av styrelsen uteslutas om han inte betalt stadgade avgifter till föreningen eller motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningen. Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig häröver inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).Beslut om uteslutning skall vara motiverat och ange vad den tidigare medlemmen skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Beslutet skall meddelas vederbörande i betalt brev med posten.

  

§ 6 Deltagande i tävlingar. Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande specialförbund stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

 

§ 7 Beslutande organ. Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, allmänt årsmöte och styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 8 Styrelsen.

Moment 1. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör, samt ytterligare lägst fyra högst tio ledamöter jämte två suppleanter. 

Moment 2. Mandattiden är ett år för ordförande och två år för övriga ledamöter. Varje år väljes ordförande samt halva antalet övriga ledamöter jämte en suppleant. 

Moment 3. Suppleanterna skall kallas till styrelsemöte, men äger endast rösträtt vid förfall av ledamot. 

Moment 4. Avgår styrelsemedlem under mandattiden träder en suppleant i den avgåendes ställe och valberedningen skall förbereda fyllnadsval. Valet sker på närmaste allmänna eller årsmöte och gäller för den återstående ursprungliga mandattiden.

 

§ 9 Styrelsens uppgifter.
Moment 1. Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet och svara för kontakterna utåt, samt att besluta i alla frågor som ej skall hänskjutas till allmänt möte eller årsmöte, samt att till föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse över det gångna verksamhetsåret. 

Moment 2. Styrelsen beslutar vem som skall teckna föreningen. 

Moment 3. För styrelsens ledamöter skall styrelsen upprätta separat befattnings- och beslutsbeskrivning.

Moment 4. Styrelsen äger utse de funktionärer och kommittéer som den finner lämpligt för föreningens verksamhet.

 

§ 10 Valberedning. En valberedning skall finnas för att underlätta val av styrelse och revisorer. Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter, varav en ur styrelsen. Förslag till styrelseledamöter och revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 oktober. 

 

 § 11 Revision. Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret (=verksamhetsåret) samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast den 15 februari.

  

§ 12 Sammanträden.
Moment 1. Föreningens ordinarie möten är dels årsmötet som hålles under mars månad och dels ett allmänt möte. Detta allmänna möte hålles under november månad. Vid detta möte skall styrelsen för nästa verksamhetsår väljas. 

Moment 2. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före mötet. Till övriga senast en vecka före. 

Moment 3. Kallelse till allmänna möten sker genom affischering på klubbens anslagstavla i Kullaviks Hamn, på klubbens webbplats samt via e-post. Övriga möten genom personlig kallelse via e-post. 

Moment 4. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Styrelsens ekonomiska redovisning.
6. Revisionsberättelsen.
7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
8 a. Övriga frågor som upptagits på föredragningslistan av styrelsen.
8 b. Övriga frågor som skriftligen anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet.
9. Ordet är fritt.
10. Mötets avslutande. 

Moment 5. Vid det allmänna mötet under november månad skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Val av styrelsens ordförande.
5. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter jämte en suppleant.
6. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
7. Val av medlemmar till valberedningen.
8. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
9. Övriga frågor.
10. Mötets avslutande. 

Moment 6. På extra årsmöte behandlas de frågor som föranlett mötets sammankallande. Sådant extra årsmöte skall hållas om det begäres av styrelsen eller minst 50 röstberättigade medlemmar. 

Moment 7. På allmänt sammanträde föredragningslista enligt kallelse.

 

§ 13 Röstning.
Moment 1. Beslut fattas genom öppen votering med enkel majoritet utom vid stadgeändring eller vid föreningens upplösning. 

Moment 2. Rösträtt äger varje medlem som under verksamhetsåret fyllt tolv år eller mer.

 

§ 14 Stadgeändring
För stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet på två av varandra följande möten varav ett skall vara årsmötet. 

 

§ 15 Upplösning.
Moment 1. För beslut om föreningens upplösning skall dess eventuella tillgångar tillfalla båtsportens främjande på Västkusten. Sådant beslut skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse samt vinst- och förlusträkningar. 

 

§ 16 Övrigt.
Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordföranden och sekreteraren är ansvarig för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar. 

Antagna på höstmötet 901106 och årsmötet 910326. Justerade på 2004 & 2006