Kallelse ordinarie höstmöte 2023

  • 11 nov 2023

Datum & tid: Lördagen 18 november kl. 15.00
Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 


1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
4.    Val av styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2024
5.    Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
6.    Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
7.    Val av medlemmar till valberedningen.
8.    Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
9.    Övriga frågor
10.    Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Styrelsen
 
Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast 14/11.

Mejla frågor och anmälan till sekreterare@kkkk.se

Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.