Kallelse allmänt möte 230202 Kullaviks kanot och kappseglingsklubb

  • 26 jan 2023

Datum & tid: torsdag 2 februari kl. 18.00
Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn. 

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Frågan om mötets behöriga utlysande
  3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
  4. Kompletterande inval i styrelsen verksamhetsåret 2023
  5. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter.
  6. Kompletterande inval av medlem till valberedningen.
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande.

Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Styrelsen

Eftersom KKKK för tillfället saknar några poster i organisationen så behöver vi kalla till ett allmänt möte för inval av dessa positioner så att klubben får en komplett organisation för 2023 år.

Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast 31/1 mötet. Mejla till sekreterare@kkkk.se
Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.