Höstmöte 2022

  • 17 nov 2022

Föreningens medlemmar kallas härmed till KKKK höstmöte 2022! Datum & tid: Tisdagen 29 november kl.18.00 Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn.

Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb Kallelse till Höstmöte 2022      

 

Styrelsen för Kullaviks Kanot och Kappseglings Klubb (KKKK) kallar föreningens medlemmar till höstmöte 2022. På mötet väljs styrelsens ordförande för arbetsåret 2023, jämte ersättare för de styrelseledamöter vars mandattid har löpt ut. I övrigt enligt nedan.

 Datum & tid: Tisdagen 29 november kl.18.00 Plats: Klubbhuset i Kullaviks hamn.   1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll 4. Val av styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2023 5. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 6. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter. 7. Val av medlemmar till valberedningen. 8. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår. 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande.  Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen  Frågor och anmälan om deltagande till mötet skall ställas styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet. Mejla till sekreterare@kkkk.se 
Mötet utlyses i Klubbhuset (expeditionen), på klubbens hemsida samt via mejl till medlemmarna.